MaxBud Centrum Kostki Brukowej
Notice (8): Undefined variable: activePage [APP/views/layouts/default.ctp, line 62]

WOzP

WOzP:
Warunki Odpowiedzialności za Produkt

1. Produkty są zgodne z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych a ich deklarowane parametry podano na etykietach produktu. Właściwości użytkowe Produktów określone są w wydanych przez Producenta Deklaracjach Właściwości Użytkowych.
2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji (jeżeli udzielił) lub rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy bądź w chwili odbioru Produktów. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, gdy wada nie obniża wartości lub użyteczności Produktu lub jest fizycznym uszkodzeniem spowodowanym przez czynniki zewnętrzne mechaniczne lub chemiczne.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady po odbiorze Produktu, jest on zobowiązany poinformować Sprzedawcę i/lub Gwaranta (jeżeli gwarancja została udzielona, a Kupujący korzysta z gwarancji) o stwierdzonej wadzie i złożyć pisemną reklamację u Sprzedawcy przedkładając następujące dokumenty: (a) wniosek reklamacyjny, (b) kserokopia oryginału faktury zakupu Produktów, (c) dokumenty WZ w oryginale, (d) etykiety Produktów załączone do palet. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego wskazane jest także załączenie fotografii realizacji ze szczegółowym i widocznym wskazaniem reklamowanych wad oraz oświadczenia o sposobie zabudowania Produktów i osobie dokonującej zabudowania, jeżeli Produkty zostały już zabudowane. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub adres wskazany w dokumencie zakupu (faktura VAT lub paragon). Odpowiedź na reklamację z firmy MAXBUD zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres, z którego przysłano zgłoszenie (o ile zostało ono przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej), a o ile zgłoszenie reklamacyjne zostało złożone pocztą zwykłą odpowiedź będzie przesłana pocztą zwykłą. Zgłoszenie reklamacyjne w ramach udzielonej gwarancji jest uznawane za złożone w terminie, jeżeli zostanie doręczone Gwarantowi najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Gwarancji. Zgłoszenie reklamacyjne w ramach rękojmi jest uznawane za złożone w terminie, jeżeli zostanie wysłane do Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania rękojmie. Sprzedawca i/lub Gwarant zobowiązuje się ustosunkować do roszczeń reklamacyjnych w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
4. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z zabudową Produktów do czasu otrzymania stanowiska Sprzedawcy lub Gwaranta (jeżeli gwarancja została udzielona) ustosunkowującego się do złożonej reklamacji. Jeżeli Kupujący wbudował Produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami bądź co do którego złożył zgłoszenie reklamacyjne przed jego wbudowaniem, a nie minął jeszcze termin na ustosunkowanie się do zgłoszonego roszczenia reklamacyjnego, w przypadku potwierdzenia istnienia wady bądź zaistnienia stanu, gdy takie potwierdzenie zaistniało z mocy ustawy, Sprzedawca i/lub Gwarant nie ponoszą kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy Produktów
5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia. Kupujący powinien zbadać Produkt w terminie 7 dni od dnia jego wydania. Badanie nie dotyczy wad widocznych w chwili odbioru/wydania Produktów. Zastrzeżenia Kupującego co do ilości dostarczonych Produktów nie są objęte ani gwarancją ani rękojmią.
6. Niezależnie od trybu dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnienia się wady Produktu, w przypadku, gdy wymiana Produktu jest niemożliwa, utrudniona lub niosłaby ze sobą nadmierne koszty, a wada nie ma istotnego wpływu na użyteczność Produktu, Sprzedawca lub Gwarant (jeżeli gwarancja została udzielona) może odpowiednio obniżyć cenę.
7. Nie podlegają gwarancji, jak również nie są wadą w rozumieniu rękojmi, dopuszczone przez dokumenty odniesienia (Aprobatę Techniczną / właściwe normy): (a) odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu, (b) ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji, (c) naturalne zmiany w kolorystyce produktów będące następstwem eksploatacji/użytkowania, (d) wykwity wapniowe w postaci nalotu od barwy białej po żółto-brunatną; (e) straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych Produktów, (f) odchyłki w kolorze lub strukturze wyrobów uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw, (g) włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów betonu podczas dojrzewania Produktów.
8. Nie podlegają gwarancji, jak również nie są wadą w rozumieniu rękojmi, uszkodzenia i skutki uszkodzeń Produktów: (a) zapakowanych w opakowania z wykorzystaniem granulatu do przesypywania / zabezpieczania warstw Produktów, przed przystąpieniem do zagęszczania podłoża i bezpośrednio po rozpakowaniu Produktów z opakowań fabrycznych nie usunięto dokładnie i w pełni granulatu z powierzchni Produktów, (b) jeżeli zastosowano inne preparaty oddziałujące na Produkty chemicznie, niż preparaty dla określonego Produktu przewidziane przez Producenta i pozostające w jego ofercie handlowej, w szczególności inne niż powyżej odpowiednio wskazano impregnaty, kleje, fugi.
9. Gwarancją ani rękojmią nie są objęte uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku: (a) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy, (b) niewłaściwego lub niezgodnego z wymaganiami technicznymi albo z Instrukcją układania zakupionych Produktów, (c) niewłaściwego doboru Produktu do rodzaju i wielkości obciążeń, (d) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów, (e) niewłaściwego składowania lub transportu Produktów, (f) klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych lub innych nieprzewidzianych wypadków losowych, (g) cechy stanowiące właściwości produktu, o których mowa w warunkach techniczno-handlowych Instrukcji, (h) użycia w pierwszym okresie zimowym po ułożeniu nawierzchni środków odladzających, w tym środków o właściwościach żrących, bądź wchodzących w reakcje chemiczne z materiałem/ surowcem, z którego wytworzono Produkt; (i) wykorzystania do wypełniania spoin pomiędzy ułożonymi Produktami materiałów bądź substancji nieelastycznych, czego skutkiem jest zaistnienie odprysków krawędzi przylicowych; (j) odkruszania się krawędzi przylicowych w Produktach postarzanych, będące skutkiem pozostałości po procesie technologicznym ich produkcji, w szczególności po procesie ich obijania; (k) uszkodzenia powłoki lakieru wywołane środkami chemicznymi bądź działaniem mechanicznym.
10. Gwarancją i rękojmią nie są objęte i nie stanowią wady Produktu: (a) zaistnienie na krawędziach Produktów naddatków materiału betonowego powstałych w wyniku wyciskania zaczynu cementowego podczas zagęszczania betonu w formie w procesie produkcji. Wypływki takie wykruszają się podczas procesu układania-zagęszczania oraz w pierwszym etapie procesu eksploatacji, (b) w przypadku kostek bezfazowych i z mikrofazą – brak ostrości krawędzi (co nie wpływa na parametry użytkowe oraz trwałość nawierzchni), (c) różnice w strukturze warstwy wierzchniej Produktów śrutowanych oraz brak ostrości krawędzi takich Produktów, wynikające z procesu obróbki powierzchniowej (śrutowania) Produktów, (d) zmiany w wyglądzie Produktów, których powodem są zawarte w kruszywach minerały barwiące pochodzenia naturalnego, w ilościach dopuszczonych przez właściwe dokumenty odniesienia, dotyczące kruszyw, jako składników betonu.
11. Niezależnie od innych okoliczności wyłączających bądź ograniczających uprawnienia gwarancyjne i z tytułu rękojmi Kupującego, co do Produktów z betonu architektonicznego gwarancją i rękojmią nie są objęte i nie stanowią wady Produktu (a) różnice w fakturze produktów (nawet tego samego produktu) spowodowane wystąpieniem porów czy wżerów będących skutkiem formowania się betonu architektonicznego, w szczególności naturalnego odpowietrzania mieszanki betonowej; (b) różnice kolorystyczne produktów wynikające z naturalnej zmienności właściwości naturalnych surowców wykorzystywanych do produkcji czy różnic w wilgotności powietrza czy temperaturze powietrza atmosferycznego w trakcie ręcznego procesu produkcji, w tym zalewania betonem formy, a także późniejszego dojrzewania betonu, (c) wypływki cementowe ujawniające się w miejscach łączenia elementów formy, będące na tyle cienkie, że po ich usunięciu, odłamaniu, nie zostaje odsłonięta wgłębna struktura betonu.
12. Dla produktów fabrycznie impregnowanych bądź lakierowanych nie stanowią ich wady: (a) widoczny stan zużycia wskutek normalnego użytkowania powłoki lakierowanej; (b) uszkodzenia powierzchni lakieru wywołane niewłaściwym użytkowaniem bądź zbyt intensywną eksploatacją bądź niewłaściwym doborem produktu do warunków eksploatacji; (c) fizyczne uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w tym mechaniczne bądź chemiczne; (d) ewentualne różnice w kolorze lub strukturze wyrobów w porównaniu do próbki nie są wadą, gdyż każdy wyrób jest uwarunkowany procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością surowców; (e) ewentualne wtrącenia kolorystyczne, będące cechą właściwą produktów charakterystyczną dla połączeń barw w ramach jednego produktu; (f) następstwa wywołane niezastosowaniem się do zaleceń producenta lub wytycznych zawartych w instrukcji producenta.
13. W przypadku, gdy Zamówienie Kupującego będzie realizowane kilkoma dostawami, za partię towaru, dla której wymagana jest m.in. jednolitość koloru.
14. Próbki Produktów udostępniane przez Producenta dla Sprzedawcy w ramach jego działalności promocyjnej / marketingowej mogą różnić się od Produktów dostarczanych Kupującemu. To samo dotyczy dostarczanych różnych partii produkcyjnych Produktów. W zakresie, w jakim różnica ta jest dopuszczalna przez odpowiednie zapisy tej instrukcji, odpowiedzialność Producenta i/lub Gwaranta za zaistnienie tych okoliczności, jak i skutki takich okoliczności jest wyłączona tak dalece, jak zezwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
15. Gwarancji i rękojmi nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek niestosowania się Kupującego do treści dokumentów o których mowa w niniejszej Instrukcji. Postanowienia WOzP, w szczególności postanowienia niniejszego punktu, stanowią o treści i warunkach gwarancji na Produkty.
16. Okoliczności wyłączające gwarancję wskazane w WOzP stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Sprzedawcę od odpowiedzialności z rękojmi za wady fizyczne.
17. Wszelkie wadliwe Produkty po ich wymianie stają się własnością Sprzedawcy lub Gwaranta.
18. Sprzedawca, o ile sprzedaż Produktu nie nastąpiła na rzecz konsumenta, oraz Gwarant nie ponoszą odpowiedzialności za wady, za rozpatrzenie reklamacji, jak i za skutki tych stanów choćby Produkt był wadliwy, o ile reklamacja nie została wniesiona w sposób zgodny z WOzP albo nie zawierała wszystkich elementów o których mowa w ust. 3.
19. Kruszywa, które zostały użyte przy zabudowie Produktów muszą posiadać potwierdzenie przeprowadzonej oceny zgodności poprzez wystawioną przez Producenta Deklarację Właściwości Użytkowych. Brak powyższego może być podstawą do nieuznania zgłaszanych roszczeń.
  

INFOLINIA
Rybnik
tel. (+48) 324222323
kom. (+48) 691204904

Skoczów
tel. (+48) 334795395
kom. (+48) 669442662

Mszana/Jastrzębie-Zdrój
tel. (+48) 661221222
kom. (+48) 731035736
ZAPYTAJ O OFERTĘ
NEWSLETTER